Obriu les fronteres!

18-12-2015

Dissabte 18 de desembre, el Dia Internacional del Migrant, unes 500 persones s’han mobilitzat per exigir els drets de totes les persones migrades, ja siguin refugiades, immigrants o desplaçades.

Diversos col.lectius participants- Stop Mare Mortum, Papeles para todxs, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, entre altres- han llegit els seus manifests davant l’ajuntament de Barcelona abans de començar una manifestació encapaçalada per un contundent ‘Obriu les fronteres’, que ha recorregut part de les Rambles i carrers del barri del Raval.

Obriu les fronteres crida a la solidaritat entre iguals i denuncia el sistema racista dels governs de la Unió Europa que les gestiona i fortifica violentament; així com les seves Lleis d’Estrangeria i els mitjans de comunicació que els fan el joc. I, més concretament, a dos dies de les eleccions generals a l’estat Espanyol, denuncia el fet que les persones migrants no poden votar mentre algunes candidatures enaroboren la por vers elles per captar vots.

—-

Saturday 18th December, on the International Day of Migrants, about 500 people have mobilized to reclaim the rights of all migrant people, either refugees, immigrants or displaced people.

Some of the participant collectives -Stop Mare Mortum, ‘Papers for all’, ‘Popular Union of Street Vendors Barcelona’, among others- have read their manifesto in front of the Barcelona City Hall before starting a demonstration lead by a categorical ‘Open the borders’, that has gone over part of the Ramblas and streets of Raval neighborhood.

Open the borders calls for solidarity among equals and denounces the racist system of European Union governments that manage and fortify them violently; as well as their Immigration Laws and the media that play into their hands. And, in particular, two days before Spanish general elections, denounces the fact that migrant people cannot vote while some parties are using the fear against them to get votes.

Sergi Rugrand / Mayu Ruiz / Collectif Krasnyi BCN

© 2024 Krasnyi Collective